Algemene voorwaarden

Coppens Diervoeding

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Algemene voorwaarden diervoederindustrie

Download pdf 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Coppens Diervoeding in de hoedanigheid van producent van of handelaar in diervoeders, premixen en kalvermelk, lid van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie te Rotterdam, hierna Coppens Diervoeding genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Coppens Diervoeding en door derden die door Coppens Diervoeding zijn ingeschakeld.

2. Indien Coppens Diervoeding door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Coppens Diervoeding. Coppens Diervoeding is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst

3a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door Coppens Diervoeding is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan Coppens Diervoeding schriftelijk mededeling doen.

3b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan Coppens Diervoeding worden medegedeeld, doch niet later dan 6 maanden na levering.

3c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat Coppens Diervoeding naar behoren heeft gepresteerd.

4. Coppens Diervoeding behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van Coppens Diervoeding terzake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of  Coppens Diervoeding op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft Coppens Diervoeding de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.

5. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met Coppens Diervoeding schade ontstaan, dan geldt het volgende:

a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij Coppens Diervoeding geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is Coppens Diervoeding voor die schade niet aansprakelijk.

b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door Coppens Diervoeding dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van Coppens Diervoeding beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro).

c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade.

d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.

6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Coppens Diervoeding terzake van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

7. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door Coppens Diervoeding niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk.

8. Op alle overeenkomsten met Coppens Diervoeding is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van Coppens Diervoeding is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden