GWP =  1 * CO2 + 28 * CH4 + 265 * N2O

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Hoe maak je duurzaamheid meetbaar en visueel?

Duurzaamheid is tegenwoordig een ‘containerbegrip’ waar veel emotie en eigen interpretatie bij komt kijken. Coppens Diervoeding wil juist op een rationele manier bijdragen aan de verduurzaming van de sector en samen met klanten specifieke en meetbare doelstellingen formuleren. Zo vermijden we discussies op onderbuikgevoel en zorgen we met onderbouwde stappen voor een daadwerkelijke verduurzaming van onze sector. Hoe wij dit doen delen we graag in dit artikel!

Efficiënte nutriëntbenutting 

De belangrijkste en meest praktische parameter is de voederconversie: welk deel van de opgenomen nutriënten wordt gebruikt door het dier en welke nutriënten gaan verloren? Hoe beter de voederconversie, des te minder grondstoffen nodig zijn voor hetzelfde stukje vlees. Dit is niet alleen essentieel om de klimaatvoetafdruk te verlagen, maar ook voor de economische duurzaamheid van de veehouderij (minder voer nodig voor het behoud van dierprestatie).

Verlaging stalemissies

Dieren in een stal emitteren stikstof, methaan, fijnstof en geur. Binnen de huidige natuurbeschermingswetgeving is reductie van stikstof en methaan hard nodig. Fijnstof én geur gaan waarschijnlijk een steeds grote rol spelen in de acceptatie van de veehouderij door omwonenden. Fijnstof vanwege de volksgezondheid en geur in verband met overlast. Voor de verschillende emissies zijn vuistregels gedefinieerd. Deze zijn met sensoren goed te meten; alleen voor de vaststelling van geur wordt gebruik gemaakt van geurpanels. Coppens Diervoeding zet zich samen met klanten graag in om te zoeken naar de beste oplossing voor het verlagen van stalemissies. Zo onderzoeken we in samenwerkingsverband de effecten van voederadditieven op de reductie van stikstof.

Maatschappelijk verantwoorde grondstoffen 

Het is belangrijk te weten waar grondstoffen vandaan komen. Steeds vaker staan grondstoffen en de gebieden waar ze vandaan komen onder maatschappelijke druk door hun impact op milieu en arbeidsomstandigheden. Vanuit het ‘due diligence’ (zorgvuldigheid) principe hebben we de opdracht leveranciers te screenen en na te gaan hoe een grondstof is geproduceerd. Coppens Diervoeding wil hier samen met afnemers actief aan bijdragen. Zo leveren we binnen diverse veehouderijconcepten Round Table Responsible Soy (RTRS soja) en non-GMO grondstoffen. Daarnaast willen we in 2022 grondstoffen en hun herkomst beoordelen op basis van een stoplichtsysteem: rood (niet gebruiken), geel (nog wel acceptabel, maar kritisch) of groen (geen problemen). Op basis van deze lijst kan voor iedere voersamenstelling het percentage kritische grondstoffen worden gerapporteerd. Zo kunnen we samen met onze leveranciers, klanten en hun afnemers meetbare stappen maken naar sociaal geaccepteerde en duurzame diervoeders.

Kringlooplandbouw

Het Ministerie van LNV definieert kringlooplandbouw als volgt: “Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut”2. Omdat deze definitie erg breed is zet Coppens Diervoeding zich via een Publiek Private Samenwerking in om een universele en toetsbare definitie te geven aan circulaire grondstoffen. De belangrijkste doelen van kringlooplandbouw zijn dat de te gebruiken grondstoffen voor diervoeders voornamelijk reststromen zijn of regionaal worden geproduceerd. Maar wat dan precies wel of niet een reststroom is, blijft onduidelijk. De verwachting is dat de mengvoersector een duidelijke definitie van reststromen zal geven in 2022, op initiatief van Nevedi. Het percentage reststromen kan dan betrouwbaar gerapporteerd worden.

Integrale benadering

De milieueffecten in een keten of proces worden zichtbaar gemaakt door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). Een groot deel van bovenstaande thema’s is dan ook gecombineerd in een LCA. Het geeft ook inzicht in de verschuivingen: optimaliseren naar een hoog aandeel lokaal geproduceerde reststromen kan leiden tot een lagere carbon footprint/kg voer, maar ook tot een minder efficiënt dier en daarbij toch een hogere carbon footprint/kg vlees. Bij het stellen van doelen per thema kan dan ook het beste een LCA gebruikt worden om het uiteindelijke effect binnen de keten goed in kaart te brengen.

Vermindering klimaat voetafdruk 

De effecten op klimaatverandering (‘global warming potential’) worden gekwantificeerd met CO2 equivalenten1. Deze equivalenten omvatten niet alleen CO2 emissie, maar ook andere broeikasgassen zoals lachgas (265 equivalenten) en methaan (28 equivalenten). De potentie om de aarde op te warmen wordt uitgedrukt in CO2 equivalenten zodat de verschillende broeikasgassen evenredig met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit wordt gedefinieerd in een database, zoals Feedprint en GFLI.

Diernutritionist Iris Zweekhorst: “Wij verwerken al sinds 2019 CO2 equivalenten in onze grondstoffendatabase en gebruiken deze in onze berekeningen en rapportages. Voor alle proeven op onze research centra waar milieubelasting een vraagstuk is, berekenen we de CO2 equivalenten uit voer én de CO2 efficiëntie (hoeveel CO2 equivalenten voor 1 kg lichaamsgroei).” Naast carbon footprint zijn er 17 andere klimaat parameters (volgens PEFCR*) zoals landgebruik (m2 / kg voer) en waterverbruik (l / kg voer) die ook onze aandacht hebben bij de voeroptimalisatie. Dankzij deze onafhankelijke databases kunnen wij samen met de klant inzichtelijk maken op welke manier wij, via het voer, kunnen sturen naar een lagere klimaatvoetafdruk. *'Product Environmental Category Rules (PEFCR)' van de Europese Commissie. De PEFCR bestaan uit een vastgestelde set regels, die bepalen hoe klimaatimpact moet worden gekwantificeerd in een LCA. Belangrijke impact categorieën voor veevoer zijn ‘klimaatverandering’ ‘fijnstof’, ‘verzuring’, ‘landgebruik’, ‘eutrofiëring’ en ‘watertekort’. 

Onze ambitie

Onze ambitie is om voor klanten en ketens een uitgebreide duurzaamheidsrapportage te verzorgen en de mogelijkheid te geven tot benchmarken met andere klanten en ketens.


1) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php?title=Glossary:Carbon_dioxide_equivalent 

2) https://www.platformkringlooplandbouw.nl/ wat-is-kringlooplandbouw

*'Product Environmental Category Rules (PEFCR)' van de Europese Commissie. De PEFCR bestaan uit een vastgestelde set regels, die bepalen hoe klimaatimpact moet worden gekwantificeerd in een LCA. Belangrijke impact categorieën voor veevoer zijn ‘klimaatverandering’ ‘fijnstof’, ‘verzuring’, ‘landgebruik’, ‘eutrofiëring’ en ‘watertekort’.

 

Wil je meer weten over hoe Coppens Diervoeding bijdraagt aan een duurzame veehouderij?

Lees dan ons magazine: 

Magazine Duurzaamheid & Innovatie

 

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden