Onze vijf ambities voor een duurzame veehouderij

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Onze vijf ambities voor een duurzame veehouderij

1. Verbeteren nutriëntenbenutting

Ons belangrijkste uitgangspunt ligt in het behoud van darmgezondheid en een efficiënte nutriëntenbenutting. Dit is niet alleen essentieel voor de verlaging van de klimaatvoetafdruk (zo min mogelijk grondstof input), maar ook voor de economische duurzaamheid van de veehouderij (efficiënte dierprestaties), dierenwelzijn en reductie van antibiotica (gezonde darm betekent robuuster dier).

2. Verminderen klimaatafdruk

Om duurzaamheid te kwantificeren gebruiken we onafhankelijke internationale databases. Hieruit kunnen 17 verschillende klimaatparameters gehaald worden zoals carbon footprint, land footprint en water footprint per grondstof (PEFCR-methode). Dit vormt de basis om effecten van voeding op klimaatverandering te berekenen per kilogram voer en per kilogram lichaamsgroei van het dier. Met toetsbare parameters willen wij bijdragen aan een duurzame en transparante veehouderij. 

3. Verlagen lokale emissies

De uitdaging wordt steeds groter om uitstoot van stikstof, methaan, fijnstof en geur te beperken binnen de gestelde kaders van Europese en regionale regelgeving. Wij zetten ons in om bijpassende voerstrategieën te ontwikkelen en willen kennispartner zijn voor alle toekomstige mogelijkheden om stalemissies te beperken.

4. Verwerken maatschappelijk 
geaccepteerde grondstoffen

Om op een verantwoorde manier voer te kunnen produceren, is het noodzakelijk de herkomst van alle grondstoffen te kennen en hierbij de bijbehorende belasting op milieu en maatschappij te rapporteren. Door de gehele keten inzichtelijk te maken en steeds meer gebruik te maken van gecertificeerde of alternatieve duurzame grondstoffen dragen wij actief bij aan verantwoord grondstoffengebruik.

5. Verdiepen in kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw biedt de mogelijkheid voor het verder verduurzamen van onze veehouderij. Wij investeren in succesvolle kringlooplandbouw, waarbij de belangrijkste doelen zijn dat de te gebruiken grondstoffen voor diervoeding voornamelijk reststromen zijn en regionaal (EU) worden geproduceerd. Waar nodig ontwikkelen we additieven en verbeteren we onze productieprocessen om reststromen beter te kunnen benutten.

 

Wil je meer weten over hoe Coppens Diervoeding bijdraagt aan een duurzame veehouderij?

Lees dan ons magazine: 

Magazine Duurzaamheid & Innovatie

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden