Meer inzicht in duurzaamheid

ZeugenBiggenVleesvarkensHokverrijkingBuitendienst Varkens

Upgrade Inno-Feed adviesprogramma vleesvarkens biedt meer inzicht in economische, technische en duurzaamheidseffecten van voersamenstelling

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse agrisector. Steeds vaker staan de manier van produceren en de gevolgen voor het milieu centraal. Een groot gedeelte van de carbon footprint van varkensvlees is afkomstig van de teelt van voedergewassen en de productie van diervoeders. Voer maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de impact die varkensvlees op het milieu heeft. Daar valt winst te behalen. Door meer inzicht in de duurzaamheidseffecten van een bepaalde voerstrategie kun je als varkenshouder een bewustere keuze maken.

Aanpassing

De upgrade van ons Inno-Feed adviesprogramma is een uitbreiding van het huidige model, dat in eerste instantie is bedoeld om voorspellingen te kunnen doen over het technische- en financiële resultaat van een bepaalde voerstrategie. De voeropname per levensfase is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het model is recentelijk verbeterd, door het implementeren van de laatste onderzoeksresultaten. Zo zijn de uitkomsten van een grote proef in het Swine Research Centre, waarbij voeropnames zijn gevalideerd bij verschillende omstandigheden, verwerkt. Daarnaast zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van genetische vooruitgang meegenomen. Hierdoor zijn we nog beter in staat een maatwerk voerstrategie te adviseren met passende voeropnames per dier per dag. De voorspelling van dierprestaties is accurater.

Nieuwe hokkaarten

In het nieuwe programma kun je geen twee, maar drie voerstrategieën met elkaar vergelijken. Hierbij wordt rekening gehouden met de voersoorten, schakelmomenten, voeropnamecurve, maar ook met groei en voederconversie. De bijbehorende hokkaarten geven op basis van oplegdatum en gewicht de verwachte afleverdatums en aantallen per aflevermoment aan. Per week is inzichtelijk welke voersoort de varkens op dat moment krijgen. Voor all-in en all-out stallen, wordt ook per voersoort vooraf aangegeven hoeveel er besteld dient te worden.

Extra: monitoren duurzaamheid

Het model heeft een extra optie, waardoor de milieuimpact van een bepaalde voerstrategie in kaart wordt gebracht. Duurzaamheid van voergrondstoffen kan beoordeeld worden op meerdere criteria, zoals CO2 footprint (eventueel inclusief verrekening van de boskap die heeft plaatsgevonden voor de teelt), water- en landgebruik, circulariteit, stikstof en fosfaat. Per grondstof hebben we in beeld gebracht hoe deze scoort op deze criteria. Met het programma is per duurzaamheidskenmerk te zien wat er gebeurt bij het doorvoeren van bepaalde aanpassingen. De effecten zijn te voorspellen, vergelijken en evalueren, waardoor varkenshouders duidelijk in beeld krijgt wat het verschil is tussen verschillende voerstrategieën. Je krijgt daardoor als varkenshouder een beter beeld van de verbeteringen die je op bedrijfsniveau kunt doorvoeren.

Succesvol sojavrij vleesvarkens voeren 

Om input te verzamelen voor het nieuwe model, hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid. In het Swine Research Centre in Sterksel hebben we een proef afgerond, waarbij een controlegroep is vergeleken met een groep die in de vleesvarkensfase volledig sojavrij is gevoerd. Daarnaast hebben we een groep volledig sojavrij gevoerd en het aandeel circulaire grondstoffen fors verhoogd. Bij beide groepen waren de technische resultaten uitstekend. Bij de groep waarbij het aandeel circulaire grondstoffen was verhoogd, was de CO2 footprint van het voer met 36% verlaagd. Ook deze kennis is verwerkt in het model.

Toekomstbestendig ondernemen

De technische en economische resultaten blijven de basis van het voeradviesprogramma, maar met de upgrade van het model zetten we ook een eerste stap om duurzaamheid op een praktische manier in kaart te brengen. Het zichtbaar maken van de duurzaamheidseffecten van een bepaalde voerstrategie helpt om toekomstbestendig varkens te houden.

Meer weten over de upgrade van onze tool? Of weten hoe wij jou kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact op met Wouter Janssen, diernutritionist (06-54675855). 

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden